• stypendia01

Program stypendialny - Dla doktorantów

Stypendia dla studentów ISD PAN

Stypendia dla doktorantów – stypendia w wysokości 3 500 PLN przez 9 miesięcy w roku otrzymuje aktualnie 45 doktorantów ISD. Stypendia są formą wsparcia pracy naukowej doktorantów zmierzającej do uzyskania doktoratów.                                                                  

Inne formy wsparcia w czasie roku akademickiego to:

  1. dofinansowanie wyjazdów konferencyjnych – doktoranci mają możliwość uzyskania częściowego lub całkowitego sfinansowania wyjazdów konferencyjnych, na których występują ze swoimi referatami lub artykułami,
  2. dofinansowanie publikacji – doktoranci mają możliwość otrzymania finansowego wsparcia w postaci stypendiów w wysokości 1 000 PLN za opublikowane w wysoko notowanych czasopismach naukowych swoich publikacji powstałych dzięki środkom z projektu.

Stypendia z dotacji MNiSW

  1. stypendia za wysokie wyniki w nauce – doktoranci, którzy w toku studiów uzyskali średnią ocen powyżej 4,5 oraz wykazali się znacznymi osiągnięciami naukowymi mają możliwość ubiegania się (2x w ciągu roku akademickiego) o stypendium za wyniki w nauce przyznawane z dotacji MNiSW.
  2. stypendia socjalne – doktoranci, którzy samodzielnie utrzymują się i osiągają dochody poniżej kwoty określonej specjalnym Rozporządzeniem mają możliwość ubiegania się o stypendia socjalne przyznawane z dotacji MNiSW.
  3. stypendia dla osób z niepełnosprawnością – doktoranci, którzy przedstawili zaświadczenie o niepełnosprawności maja możliwość ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane z dotacji MNiSW.
  4. zapomogi – doktoranci, którzy zostaną dotknięci trudnymi sytuacjami losowymi mają możliwość wystąpienia o udzielenie zapomogi przyznawanej z dotacji MNiSW

Warunki rekrutacji

Pobierz wzory dokumentów

DrukujEmail

  • footer
    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego