• staze01

Program stypendialny - staże zagraniczne

Stypendia stażowe przeznaczone są dla młodych naukowców (do 35 roku życia) zainteresowanych tematyką technologii informacyjnych. Stażysta może zgłosić się do Komisji ze swoim gotowym projektem lub wybrać któryś z tematów stażu zaproponowanych przez Zarząd ISD.

Doktoranci ISD i pracownicy istytutów prowadzących projekt mogą wystąpić o staż zagraniczny bez konieczności odbycia stazu krajowego.

Staże zagraniczne dla pozostałych stażystów realizowane są po odbyciu stażu krajowego lub stypendium dla młodych doktorów.

Opiekun kandydata powinien wspólnie z przyszłym stażystą opracować, a następnie przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej harmonogram stażu. Poza harmonogramem stażu i opisem projektu stażysta składa przed Komisją pozostałe dokumenty aplikacyjne, tj. podanie, wniosek o staż, list motywacyjny, życiorys, udokumentowane osiągnięcia naukowe, rekomendacje oraz  zgodę instytucji, w której będzie realizował staż na odbycie stażu.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej stażysta podpisuje dwie umowy, jedną stypendialną, pomiędzy nim a Kierownikiem ISD, druga umowa jest trójstronna, pomiędzy stażystą, Dyrekcją IPI PAN jako stroną kierującą na staż i Dyrekcją Jednostki Naukowej, w której będzie realizowany staż. Obydwie umowy szczegółowo określają uprawnienia i obowiązki wynikające z odbywania stażu.

W czasie trwania stażu, stażysta zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika stażu oraz podpisywania listy obecności w miejscu pracy. Obydwa te dokumenty (Dziennik stażu i lista obecności) wraz z comiesięcznym sprawozdaniem, podpisanym przez opiekuna stażu powinny być przekazywane do dziekanatu, stanowią one podstawę do wypłaty stypendium stażowego. Po zakończeniu stażu, każdy jego uczestnik otrzymuje świadectwo stażu.

Staże zagraniczne – stypendium stazowe wynosi do 6 000 PLN/m-c.

Warunki rekrutacji

Pobierz wzory dokumentów

DrukujEmail

  • footer
    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego