• Aktualnie prowadzone kursy:
  1. Web scale data mining and processing
  2. Computer modeling
  3. Neural networks
  4. Multi-objective optimization and multiple criteria decision making
  5. Advanced data analysis software development with R
  6. Mining massive datasets
  7. Specification and verification of multi-agent systems
  8. Introduction to model checking

  Przejdź

 • Ostatnio dodane materiały:
  04-02-2015
  Materiały dydaktyczne - Sem V Rok III
  13-01-2015
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  04-12-2014
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  21-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  21-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  12-11-2014
  Mathematical and computer modeling of non-linear biosystems Part II - prof Urszula Foryś
  07-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski
  03-11-2014
  Biological inspirations in computational intelligence algorithms - prof. Krzysztof Trojanowski

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) w partnerstwie z Instytutem Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza (IBIB PAN).
Zgodnie z Art. 50. nowej ustawy o PAN oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwa wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) Instytut może prowadzić wspólnie z innymi Instytutami studia doktoranckie na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Projekt jest skierowany do tzw. BO (Beneficjentów Ostatecznych). Kandydaci na BO muszą posiadać tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Projekt kieruje się zasadą równości szans:
„Jako cele na wszystkich etapach wdrażania funduszy strukturalnych Unia Europejska wskazuje zniesienie nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, rasę i niepełnosprawność. Równość szans jest w PO KL pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem”. (Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, str. 143).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1.    Zarządzanie projektem, promocja projektu, rekrutacja i koordynacja zadań

Okres realizacji zadania wrzesień 2010 – grudzień 2015.
W ramach tego zadania, m.in., odbędą się dwie międzynarodowe konferencje, pierwsza w 2012 r., druga w 2015 r., dla BO, społeczności akademickiej i naukowej z Polski i z zagranicy oraz wszystkich zainteresowanych badaniami i interdyscyplinarnymi zastosowaniami technologii informacyjnych.

2.    Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w języku angielskim

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Realizowane będą dwie pełne 3-letnie edycje studiów doktoranckich. Każda edycja przyjmie 20 BO. Rozpoczęcie I edycji planowane jest w październiku 2011 r. II edycja powinna rozpocząć się w październiku 2012 r. BO otrzymają nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium oraz sieć inter- i intranetową wyrównujące szanse w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.
Projekt przewiduje dofinansowanie 10 monografii naukowych – w jednolitej serii akademickiej, wsparcie finansowe 50 publikacji BO w wysoko punktowanych wydawnictwach oraz 12 udziałów BO w międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich.

3.    Program stypendialny dla doktorantów

Okres realizacji zadania październik 2011 – czerwiec 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans. Stypendia będą przyznawane już od I roku studiów doktoranckich na każdy kolejny semestr studiów. W związku z decyzją Ministra od dnia otrzymania przez nas w/w decyzji, IPI PAN nie będzie potrącała podatku dochodowego od stypendiów naukowych wypłacanych doktorantom w ramach projektu.

4.    Program stypendialny dla profesorów wizytujących z Polski i z zagranicy

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Obejmować będą okresy jedno- lub dwutygodniowe. Obejmować będą koszty specjalistycznych wykładów, seminariów, recenzji prac przejściowych, projektów i studiów przypadku (case study) oraz koszty przygotowania materiałów dydaktycznych.

5.    Program stypendialny dla młodych doktorów do 35 r. życia (postdoków)

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015.
Stypendia będą przyznawane na zasadach konkursu. Będą zróżnicowane i uzyskanie ich będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

6.    Staże krajowe i zagraniczne dla doktorantów i postdoków

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Staże 3-miesięczne będą przyznawane na zasadach konkursu. Wysokość dofinansowania będzie zróżnicowana i przyznanie staży będzie zawsze zgodne z zasadą równości szans.

7.    Przygotowanie i realizacja kursów e-learningowych

Okres realizacji zadania październik 2011 – grudzień 2015. Kursy e-learningowe są poszerzeniem i wzbogaceniem oferty dydaktycznej projektu oraz przyczyniają się do wyrównania szans BO w dostępie do edukacji, informacji i zatrudnienia.

 

DrukujEmail

 • footer
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego